نشست های تخصصی :

 

موضوع نشست :..................................

زمان برگزاری :..........................

ارائه کننده گان 1-.......................... 2-................................3-......................................

 

موضوع نشست :..................................

زمان برگزاری :..........................

ارائه کننده گان 1-.......................... 2-................................3-......................................